Dodávky zákazníkom, doprava / Products supply to customers, transport

Dodávky zákazníkom, doprava / Products supply to customers, transport

  • snažíme sa udržať a zvýšiť počet dostupných nákladných automobilov a vodičov, pri ktorých myslíme v prvom rade na ochranu ich zdravia,  
  • naši vodiči dodržiavajú prísne  zdravotné a bezpečnostné opatrenia, aby chránili nielen seba, ale aj personál na mieste dodávky u zákazníka, 
  • naše obchodné a prepravné tímy sú plne pripravené a ostávajú v každodennom kontakte so zákazníkmi, aby naďalej poskytovali všetky služby a akékoľvek potrebné informácie.

 

  • putting all efforts to keep and increase number of trucks and drivers available and especially taking care of their health protection 
  • our drivers are strictly complying to health and safety measures to protect themselves and customer sites of delivery without risk on customer personnel
  • our sales and transport teams are fully committed and in daily contact with customers for servicing and any info they need

 

DOČASNÉ OPATRENIA PLATNÉ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL
TEMPORARY MEASURES APPLICABLE TO TRUCK DRIVERS – CONCERNING THE SPREADING OF CORONAVIRUS