Špecifické opatrenia pre výrobné prevádzky / Production sites specific measures

Špecifické opatrenia pre výrobné prevádzky / Production sites specific measures

 • minimalizovali sme osobné stretnutia, pracovné schôdzky sa konajú cez video,
 • zaviedli sme prácu z domu pre všetkých, ktorí nemusia zostať vo výrobe,
 • zaviedli sme nový “záložný systém”, v ktorom má každý zamestnanec vo výrobe svojho zástupcu (pracovníci v zálohe doma),
 • obmedzili sme alebo úplne vylúčili interakciu medzi vodičmi a pracovníkmi v laboratóriu (zatvorené dvere),  
 • na všetkých prevádzkach kde nie je možné dodožať bezpečný odstup 2 m používame rúška a rukavice,
 • obmedzili sme prístup na velíny,
 • operátori musia udržiavať medzi sebou vzdialenosť 2 m,
 • v závodných jedálňach vydávame v jedálňach len za podmienky dodržania bezpečného odstupu 2 m, 
 • odovzdávanie smeny prebieha cez videohovor,
 • zvýšili sme úroveň hygieny – všade sú k dispozícii prostriedky na umývanie rúk a dezinfekcia, 
 • pri dodávkach materiálov sme zaviedli núdzové opatrenia a zrušili tranzit z rizikových krajín
  a oblastí,
 • odporúčame aj našim dodávateľom, ktorí s nami spolupracujú na našich prevádzkach zaviesť rovnaké opatrenia.

 

 • All personal meetings are kept on minimum – video connection is preferred
 • home office of all staff not necessary to be on-site
 • implemented new “backup system” for production employees with deputies (workers at home)
 • interaction of drivers and laboratory staff restricted or eliminated (closed door)
 • usage of masks if 2m social distance cannot be kept and gloves in the plants
 • limited access to main control operator rooms
 • control room operators keeping 2m distance
 • shift handover – via video connection
 • lunches are served in canteens but 2m social distance must observed 
 • hygiene on the highest level – hand wash + disinfection liquid available in all points
 • in supplies of materials, we introduced emergency measures and cancelled transit from risk countries and areas
 • communicate and recommend the same measurement and actions to our contractors who work on our sites