Zavedené všeobecné opatrenia / General measures applied

Zavedené všeobecné opatrenia / General measures applied

Počas posledných týždňov sme postupne prijímali široké spektrum opatrení na zmiernenie rizík, aby sme ochránili našich zamestnancov, dodávateľov, partnerov i celé okolie. Mnohé z nich sa stali naším „novým štandardom”:

 • zvýšili sme frekvenciu čistenia a dezinfekcie na všetkých našich prevádzkach,
 • obmedzili sme stretávanie zamestnancov a dodávateľov,
 • v závodných jedálňach vydávame jedlo len za podmienky dodržania bezpečného odstupu 2 m,
 • vodičom nákladných vozidiel, ktorí navštevujú naše závody poskytujeme jednorazové rukavice ešte predtým, ako začnú používať akékoľvek naše zariadenie,
 • obmedzili sme všetky služobné cesty a účasť na konferenciách,
 • monitorujeme zdravotný stav a cestovateľskú anamnézu našich návštevníkov, zamestnancov a dodávateľov vstupujúcuch na naše pracoviská,
 • našim zamestnancom dôrazne neodporúčame cestovať (ani súkromne) do žiadnej z kritických krajín, a sledujeme ich cestovateľskú nanmézu v sulade s požiadavkami národnej legislatívy,
 • zaviedli sme prácu z domu, ak je to pri danej pracovnej pozícii možné.

 

Please find measures that we have applied in our operations so far:

 • increased the frequency of cleaning and disinfection of all our plants,
 • limited the meeting of employees and suppliers
 • lunches are served in canteens but 2 m social distance must observed  
 • provide truck drivers who visit our plants with disposable gloves before using any of our equipment 
 • limited business trips and participation in conferences
 • monitor the health and travel history of our employees, visitors & contractors entering our workplaces
 • strongly advise our employees not to travel (even privately) to any of the critical countries and introduced tracking system according to national authorities’ requirements   
 • introduced home office on all non-production or critical positions

Na stiahnutie/Downloads:

Informácie pre dodávateľov o opatreniach proti COVID-19

Dotazník COVID-19 / Čestné prehlásenie

COVID-19 Questionnaire / Self Declaration