Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2019

Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2019

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

 

Dátum a čas konania VZ: 09.07.2019, 10.00 – 12.00 hod

Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku

 

Program:

  1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
  2. Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
  3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
  4. Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
  5. Schválenie audítora spoločnosti
  6. Záver

 

Prijaté uznesenia:

 

 

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Viera Blazsek, skrutátor: Eduard Macášek, Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Michaela Jankovičová, zapisovateľ: Pavol Krivulčík.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:        4 386 986 (počet akcií)          —————– 99,7915 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 986 (počet akcií)     ——– 100 % z prítomných a 99,7915 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 986 (počet akcií)    —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií)           —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

 

žiadne uznesenie

 

K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

 

žiadne uznesenie

 

 

K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

 

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2018, overenú audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing. Peter Uram-Hrišo Licencia UDVA č. 996 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:

 

Vybrané ukazovatele 31.12.2018
Tržby 164 439 077 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení -7 445 916 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 23 867 253 EUR
Neuhradená strata minulých rokov – 32 991 742 EUR
Základné imanie 145 196 458 EUR
Vlastné imanie 137 486 253 EUR
Zákonný rezervný fond 12 352 996 EUR
Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 2018
Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) 0 EUR
Tantiémy 0 EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu 0 EUR
Prídel do sociálneho fondu 0 EUR
Neuhradená strata minulých rokov  -7 445 916 EUR

 

Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.

Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:        4 386 986 (počet akcií)          —————– 99,7915 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 986 (počet akcií)     ——– 100 % z prítomných a 99,7915 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:  4 386 916 (počet akcií) —————–           99,9984 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     70 (počet akcií)    —————– 0,0016 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií)           —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti

 

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, Bratislava 811 06 ako audítora spoločnosti na rok 2019 a na dobu neurčitú.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:        4 386 986 (počet akcií)          —————– 99,7915 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 986 (počet akcií)     ——– 100 % z prítomných a 99,7915 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)  —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 986 (počet akcií)    —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií)           —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 6: Záver 

 

žiadne uznesenie

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com