Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 04.07.2018

Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 04.07.2018

Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

Dátum a čas konania VZ: 04.07.2018, 10.00 – 12.20 hod

Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku

Program:

 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
 2. Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
 3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
 4. Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
 5. Schválenie audítora spoločnosti
 6. Zmena stanov
 • podstata navrhovaných zmien: zmena predmetu podnikania (čl.4)
 1. Zmena členov dozornej rady
 2. Záver

 

Prijaté uznesenia:

 

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Viera Blazsek, skrutátor: Alena Kuráková, Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Michaela Jankovičová, zapisovateľ: Pavol Krivulčík.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 386 159 (počet akcií)           —————–  99,7726 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 159 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7726 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 159 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov ——–  0 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

žiadne uznesenie

K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

žiadne uznesenie

K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2017, overenú audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing. Peter Uram-Hrišo Licencia UDVA č. 996 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:

Vybrané ukazovatele 31.12.2017
Tržby 154 068 740 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení 38 316 161 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 23 867 253 EUR
Neuhradená strata minulých rokov – 67 499 615 EUR
Ostatné fondy – fond ostatného použitia 23 328 EUR
Základné imanie 145 196 458 EUR
Vlastné imanie 144 146 311 EUR
Zákonný rezervný fond 8 521 380 EUR
Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 2017
Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) 0 EUR
Tantiémy 0 EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu 3 831 616 EUR
Prídel do sociálneho fondu 0 EUR
Zníženie ostatných fondov – fond ostatného použitia – 23 328 EUR
Neuhradená strata minulých rokov  34 507 873 EUR

 

Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.

Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 386 169 (počet akcií)           —————–  99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 064 (počet akcií)    —————–  99,9976 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     80 (počet akcií)                —————–  0,0018 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 25 (počet akcií), 1 akcionár   ——–  0,0006 % z prítomných (počet hlasov)

 

K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, Bratislava 811 06 ako audítora spoločnosti na rok 2018 a na dobu neurčitú.

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 386 169 (počet akcií)           —————–  99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 134 (počet akcií)    —————–  99,9992 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     10 (počet akcií)                —————–  0,0002 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 25 (počet akcií), 1 akcionár   ——–  0,0006 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 6: Zmena stanov

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu čl. 4 stanov, pričom nové úplné znenie čl. 4 stanov je nasledovné:

ČI. 4
Predmet podnikania

 1. Predmetom podnikania spoločnosti je:

1.1  výroba cementu a vápencových výrobkov;

1.2  poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu;

1.3  administratívne práce;

1.4  prenájom nehnuteľností;

1.5  automatizované spracovanie dát;

1.6  banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave:

–    otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk;

–    zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov;

–    úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním;

–    zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach;

–    dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS);

1.7  vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia MŽP SR;

1.8  nákladná cestná doprava;

1.9  reklamná a propagačná činnosť;

1.10          prenájom hnuteľných vecí;

1.11          prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky);

1.12          informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;

1.13          bezpečnostnotechnická služba;

1.14          kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;

1.15          uskutočňovanie stavieb a ich zmien;

1.16          podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;

1.17          podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom;

1.18          výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu;

1.19          medzinárodná nákladná cestná doprava;

1.20          elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058

1.21          vykonávanie trhacích prác

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 386 169 (počet akcií)           —————–  99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 159 (počet akcií)    —————–  99,9998 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 10 (počet akcií), 1 akcionár   ——–  0,0002 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 7: Zmena členov dozornej rady

 1. Uznesenie

Valné zhromaždenie odvoláva:

Noel Joseph O’Mahony, bytom Leefeale, Cummeen, Adare, Co. Limerick, Írsko, nar. 04.01.1969, z pozície člena dozornej rady,

Shane Carmody, bytom Drehidtrasna, Adare, Co. Limerick, Írsko, nar. 04.02.1972, z pozície člena dozornej rady,

a to s účinnosťou ku dňu 14.07.2018.

 1. Uznesenie

Valné zhromaždenie volí:

Luc Callebat, bytom 7 rue Edouard Detaille, 75017 Paríž, Francúzsko, nar. 19.03.1964, za člena dozornej rady,

Mariusz Bogacz, bytom ul. Miączyńska 32, 02-637 Varšava, Poľsko, nar. 06.06.1972, za člena dozornej rady,

a to s účinnosťou ku dňu 15.07.2018.

 1. Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady v predloženom znení.

 

Výsledky hlasovania:

 1. uznesenie:

Prítomní:         4 386 169 (počet akcií)           —————–  99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 159 (počet akcií)    —————–  99,9998 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 10 (počet akcií), 1 akcionár   ——–  0,0002 % z prítomných (počet hlasov)

 1. uznesenie:

Prítomní:         4 386 169 (počet akcií)           —————–  99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

kandidát Luc Callebat:

Hlasovali za:         3 738 527 (počet akcií)    —————–  85,1621 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 20 (počet akcií), 2 akcionári  ——–  0,0005 % z prítomných (počet hlasov)

kandidát Mariusz Bogacz:

Hlasovali za:         647 607 (počet akcií)       —————–  14,8371 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 15 (počet akcií), 2 akcionári  ——–  0,0003 % z prítomných (počet hlasov)

 1. uznesenie:

Prítomní:         4 386 169 (počet akcií)           —————–  99,7729 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 169 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7729 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 134 (počet akcií)    —————–  99,9992 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 35 (počet akcií), 2 akcionári  ——–  0,0008 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 8: Záver 

žiadne uznesenie

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com