Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2017

Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2017

Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

Dátum a čas konania VZ: 21.08.2017, 10.00 – 11.20 hod

Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku

Program:

 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
 2. Prerokovanie správy predstavenstva Spoločnosti k plánovanému zlúčeniu.
 3. Prerokovanie písomnej správy nezávislého experta pre Spoločnosť a zanikajúcu spoločnosť FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o.
 4. Prerokovanie správy dozornej rady Spoločnosti k plánovanému zlúčeniu.
 5. Prerokovanie a hlasovanie o návrhu zmluvy o zlúčení medzi Spoločnosťou ako nástupnickou spoločnosťou so spoločnosťou FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou.
 6. Prerokovanie zníženia základného imania Spoločnosti:
 • Účelom a dôvodom zníženia základného imania je stiahnutie vlastných akcií z obehu podľa § 161b ods. 2 Obchodného zákonníka z dôvodu ich nadobudnutia v procese zlúčenia;
 • Základné imanie Spoločnosti sa má stiahnutím akcií Spoločnosti z obehu znížiť zo 283 319 496,92 EUR na 145 196 458,15 EUR.
 1. Zmena stanov Spoločnosti, pričom podstata navrhovaných zmien je nasledovná:
  • Doplnenie predmetov podnikania zanikajúcej spoločnosti FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. do Čl. 4 ods. 1. Stanov (Predmet podnikania);
  • Zmena výšky základného imania v ČI. 5 ods. 1 Stanov (Výška základného imania) a počtu akcií v ČI. 6 ods. 2 Stanov (Akcie spoločnosti).
 2. Záver.

 

Prijaté uznesenia:

K BODU Č. 1 PROGRAMU: OTVORENIE A VOĽBA ORGÁNOV VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

„Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo orgány mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne: za predsedu VZ bola zvolená Viera Blazsek; za skrutátorov boli zvolení Alena Kuráková a Martina Koronská; za overovateľov zápisnice boli zvolení Peter Pavlovič a Michaela Adamovičová; a za zapisovateľa bol zvolený Pavol Krivulčík.“

Hlasovanie:

Prítomní:                                 8 568 107 (počet akcií) ——-            99,8830 % (počet hlasov)

Odovzdané platné hlasy:        8 568 107 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:    0 (počet akcií) ———             0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:     8 568 107 (počet akcií) ————-100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:            0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov —- 0 % z prítomných (počet hlasov)

K BODU Č. 2 PROGRAMU: PREROKOVANIE SPRÁVY PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI K PLÁNOVANÉMU ZLÚČENIU

žiadne uznesenie

K BODU Č. 3 PROGRAMU: PREROKOVANIE PÍSOMNEJ SPRÁVY NEZÁVISLÉHO EXPERTA PRE SPOLOČNOSŤ A ZANIKAJÚCU SPOLOČNOSŤ FERROBETON SLOVAKIA, S.R.O.

žiadne uznesenie

K BODU Č. 4 PROGRAMU: PREROKOVANIE SPRÁVY DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI K PLÁNOVANÉMU ZLÚČENIU

žiadne uznesenie

 

K BODU Č. 5 PROGRAMU: PREROKOVANIE A HLASOVANIE O NÁVRHU ZMLUVY O ZLÚČENÍ MEDZI SPOLOČNOSŤOU CRH (SLOVENSKO) A.S. AKO NÁSTUPNICKOU SPOLOČNOSŤOU SO SPOLOČNOSŤOU FERROBETON SLOVAKIA, S.R.O. AKO ZANIKAJÚCOU SPOLOČNOSŤOU

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s. ako nástupnickou spoločnosťou a spoločnosťou FERROBETON SLOVAKIA, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou v predloženom a prerokovanom znení, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.“

Hlasovanie:

Prítomní:                                 8 568 107 (počet akcií) ——-            99,8830 % (počet hlasov)

Odovzdané platné hlasy:        8 568 107 (počet akcií) ——-            100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:    0 (počet akcií) ———             0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:     8 568 087 (počet akcií) ———99,9998 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:            0 (počet akcií) —————-  0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 20 (počet akcií), 2 akcionári –           0,0002 % z prítomných (počet hlasov)

K BODU Č. 6 PROGRAMU: PREROKOVANIE A HLASOVANIE O ZNÍŽENÍ ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania Spoločnosti z
283 319 496,92 EUR na 145 196 458,15 EUR, a to: (i) stiahnutím z obehu vlastných 3 564 609 kusov listinných (podoba) akcií Spoločnosti na meno (forma), každá v menovitej hodnote 33 EUR, v súhrnnej hodnote 117 632 097 EUR, vydaných v 3. emisii akcií Spoločnosti, registrovanej v slovenskom centrálnom depozitári cenných papierov pod ČEM: LP0001508583; a (ii) stiahnutím z obehu vlastných 199 336 kusov listinných (podoba) akcií Spoločnosti na meno (forma), každá v menovitej hodnote 33,19 EUR, v súhrnnej hodnote 6 615 961,84 EUR, vydaných v 2. emisii akcií Spoločnosti; a (iii) stiahnutím z obehu vlastných 418 047 kusov listinných (podoba) akcií Spoločnosti na meno (forma), každá v menovitej hodnote 33,19 EUR, v súhrnnej hodnote 13 874 979,93 EUR, vydaných v 1. emisii akcií Spoločnosti; pričom všetky z vyššie uvedených sťahovaných vlastných akcií nadobudne Spoločnosť do svojho majetku v dôsledku zlúčenia.“

Hlasovanie:

Prítomní:                                 8 568 107 (počet akcií) ——-            99,8830 % (počet hlasov)

Odovzdané platné hlasy:        8 568 107 (počet akcií) ——-            100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:    0 (počet akcií) ———             0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:     8 568 075 (počet akcií) ——– 99,9996 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:            0 (počet akcií) —————–             0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 32 (počet akcií), 3 akcionári –           0,0004 % z prítomných (počet hlasov)

 

K BODU Č. 7 PROGRAMU: ZMENA STANOV SPOLOČNOSTI

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje Návrh stanov Spoločnosti v predloženom a prerokovanom znení, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.“

Hlasovanie:

Prítomní:                                 8 568 107 (počet akcií) ——-            99,8830 % (počet hlasov)

Odovzdané platné hlasy:        8 568 107 (počet akcií) ——-            100 % z prítomných a 99,8830 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:    0 (počet akcií) ———             0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:     8 568 105 (počet akcií) ——— 99,99998 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:            0 (počet akcií) —————–             0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 2 (počet akcií), 1 akcionár — 0,00002 % z prítomných (počet hlasov)

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com