Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia
Holcim (Slovensko) a.s.
(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
Dátum a čas konania VZ: 24.04.2015, 10.00 – 12.00 hod
Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku
Program:
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a
stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2014
3. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej
rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
za rok 2014
4. Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2014
5. Schválenie audítora spoločnosti
6. Odvolanie a voľba dozornej rady
7. Záver
Prijaté uznesenia:
K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie Holcim (Slovensko) a.s. zvolilo orgány valného zhromaždenia
nasledovne: predseda VZ: Richard Skene, skrutátor: Alena Kuráková, overovatelia
zápisnice: Dušan Krošlák, Barbora Suváková, zapisovateľ: Pavol Krivulčík.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 8 552 876 (počet akcií) ———99,7045 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných a
99,7045 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2014
Valné zhromaždenie Holcim (Slovensko) a.s. schvaľuje výročnú správu a predloženú
riadnu individuálnu účtovnú závierku Holcim (Slovensko) a.s. za rok 2014, overenú
2
audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing.
Petrom Potočekom, Licencia UDVA č. 992 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho
výsledku za rok 2014 po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného
stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:
31.12.2014
Tržby 128 722 244,73 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – 1 795 593,37 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 0,00 EUR
Neuhradená strata minulých rokov 0,00 EUR
Ostatné fondy – fond ostatného použitia 4 683 871,00 EUR
Základné imanie 283 319 496,92 EUR
Vlastné imanie 286 895 779,78 EUR
Zákonný rezervný fond 8 469 897,59 EUR
Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) 0,00 EUR
Tantiémy 0,00 EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu 0,00 EUR
Prídel do sociálneho fondu 0,00 EUR
Zníženie ostatných fondov – fond ostatného použitia – 1 795 593,37 EUR
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 8 552 876 (počet akcií) ———99,7045 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných a
99,7045 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti
Valné zhromaždenie Holcim (Slovensko) a.s. schvaľuje spoločnosť Ernst & Young
Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, Bratislava 811 06 ako audítora
spoločnosti na rok 2015 a na dobu neurčitú.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 8 552 876 (počet akcií) ———99,7045 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných a
99,7045 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
3
K bodu 6: Odvolanie a voľba dozornej rady
Valné zhromaždenie Holcim (Slovensko) a.s. odvoláva členov dozornej rady:
Horia Ciprian Adrian, bytom Strada Dumbrava Noua Nr 24, Bloc M206, Sc 1, Et 3, Apt
13, Sector 5, Bukurešť, Rumunsko, nar. 11.09.1969
Markus Rentsch, bytom Steinbruchstrasse 1, 5506 Maegenwil, Švajčiarska konfederácia,
nar. 20.04.1966
Dátum zániku funkcií: 30.04.2015
Valné zhromaždenie Holcim (Slovensko) a.s. volí nových členov dozornej rady:
Piero Corpina, bytom Hagenholzstrasse 85, 8050 Zurich, Švajčiarska konfederácia, nar.
16.06.1969
Claudiu Soare, bytom 1, 35254 Popovac, Srbská republika, nar. 26.02.1970
Dátum vzniku funkcií: 01.05.2015
Valné zhromaždenie Holcim (Slovensko) a.s. schvaľuje zmluvy o výkone funkcie nových
členov dozornej rady v predloženom znení.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 8 552 876 (počet akcií) ———99,7045 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných a
99,7045 % zo základného imania (počet hlasov)
Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali za: 8 552 876 (počet akcií) ———100 % z prítomných (počet hlasov)
Hlasovali proti: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií) ———0 % z prítomných (počet hlasov)

Kontakt

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Lenka Dolinajová
Corporate Affairs Specialist

M: +421 (0) 910 828 980
E: lenka.dolinajova@danucem.com