Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2016

Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2016

Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 odsek 5 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

Dátum a čas konania VZ: 28.11.2016, 10.00 – 10.30 hod

Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku

Program:

 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
 2. Rozhodnutie o premene podoby a formy zaknihovaných akcií spoločnosti, ktoré znejú na doručiteľa na listinné akcie na meno (premena podoby a formy zaknihovaných akcií)
 3. Zmena stanov

Podstata navrhovaných zmien:

 • úpravy vyvolané premenou podoby a formy zaknihovaných akcií
 • úprava zvolávania a hlasovania valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva
 • zjednotenie úpravy práv a povinností akcionárov v nadväznosti na skutočnosť, že po premene podoby a formy akcií budú všetky akcie spoločnosti listinné
 • zapracovanie § 188 ods.4 Obchodného zákonníka
 • úprava čl. 25
 1. Záver

 

Prijaté uznesenia:

 

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Pavol Krivulčík, skrutátor: Alena Kuráková, overovatelia zápisnice: Barbara Puobišová, Peter Pavlovič, zapisovateľ: Martina Koronská.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         8 558 570 (počet akcií)           —————–  99,7712 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 558 570 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7712 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         8 558 570 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných a 99,7712 % zo základného imania (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných a 0 % zo základného imania (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií)            —————–  0 % z prítomných (počet hlasov), 0 (počet akcionárov)

 

 

K bodu 2: Rozhodnutie o premene podoby a formy zaknihovaných akcií spoločnosti, ktoré znejú na doručiteľa na listinné akcie na meno (premena podoby a formy zaknihovaných akcií)

Valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy akcií vydaných Spoločnosťou ISIN: CS 0008467056, v počte 1 075 732 kusov a ISIN: SK 1120000882 v počte 199 336 kusov, menovitej hodnoty jednej akcie 33,19 EUR, vydanými vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií Spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úradne osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole.

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         8 558 570 (počet akcií)           —————–  99,7712 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 558 570 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7712 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         8 558 570 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných a 99,7712 % zo základného imania (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných a 0 % zo základného imania (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií)            —————–  0 % z prítomných (počet hlasov), 0 (počet akcionárov)

 

K bodu 3: Zmena stanov

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné zmeny stanov Spoločnosti:

V čl. 5 sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza novým znením: „Základné imanie spoločnosti je 283 319 496,92 EUR a je rozdelené na 1 275 068 ks listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 33,19 EUR a 7 303 030 ks listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 33,00 EUR.“,

V čl. 6 sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza novým znením: „Akcie spoločnosti, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie spoločnosti, sú vydané ako akcie na meno, a to v listinnej podobe, pričom platí, že listinné akcie môžu byť vydané len ako akcie na meno. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 EUR alebo 33,00 EUR („akcie“). Pokiaľ v týchto stanovách nie je uvedené inak, vzťahujú sa ustanovenia o akciách rovnako na všetky vydané listinné akcie bez ohľadu na ich menovitú hodnotu. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto stanov a Obchodného zákonníka, majú prednosť kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka.“,

V čl. 6 sa v bode 2. v písm. a) slovo „zaknihovaných“ nahrádza slovom „listinných“ a slovo „doručiteľa“ sa nahrádza slovom „meno“,

V čl. 6 sa doterajšie znenie bodu 4. nahrádza novým znením: „Akcie spoločnosti sú prevoditeľné. Prevod listinných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona (Obchodný zákonník, zákon o cenných papieroch, zmenkový a šekový zákon) na základe písomnej zmluvy, rubopisom a odovzdaním akcií. Na účinnosť prevodu listinných akcií voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár. Pokyn centrálnemu depozitárovi na zápis týkajúci sa zmeny akcionára dá spoločnosť bez zbytočného odkladu po tom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.“,

 

V čl. 6 sa za bod 4. vkladajú nové body 5., 6. a 7., ktoré znejú:

„5. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje

 1. osobne v sídle spoločnosti predložením k nahliadnutiu originálu písomnej zmluvy o prevode akcií, rubopisu akcií a protokolu o odovzdaní akcií, pričom spoločnosť je oprávnená si urobiť kópie z týchto dokumentov alebo
 2. doručením spoločnej písomnej žiadosti podpísanej pôvodným akcionárom a nadobúdateľom akcií s podpismi žiadateľov úradne osvedčenými, ktorej prílohou bude fotokópia zmluvy o prevode akcií, kópia rubopisu akcií a vyhlásenie nadobúdateľa akcií o tom, že mu boli akcie odovzdané, pokiaľ toto vyhlásenie nie je obsiahnuté v zmluve o prevode akcií.
 3. V prípade zmeny v osobe akcionára z dôvodu prechodu akcií sa bod 5. použije primerane, pričom žiadateľom je nadobúdateľ akcií a je povinný predložiť originál alebo úradne osvedčený doklad o prechode vlastníckeho práva.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo požiadať v prípade pochybností o preukázanie prevodu alebo prechodu vlastníctva akcií osobne v sídle spoločnosti podľa bodu 5. písm. a).“,

 

V čl. 6 sa doterajší bod 5. označuje ako bod 8. a jeho znenie sa nahrádza novým znením „Akcie spoločnosti vydané ako listinné na meno sú vedené v zozname akcionárov.“,

V čl. 6 sa doterajší bod 6. označuje ako bod 9. a v poslednej vete sa na konci vkladajú slová: „a predloženia hromadnej akcie alebo jednotlivých akcií, ktoré akcionár žiada nahradiť“,

V čl. 7 sa v bode 1. v druhej vete vypúšťa čiarka a slová „bez ohľadu na to, či sú majiteľmi zaknihovaných alebo listinných akcií“,

V čl. 7 sa v bode 4. vypúšťa prvá veta,

V čl. 7 sa v bode 8. na konci vety vkladajú slová: „, pričom môže byť vyjadrený aj v percentách“,

V čl. 10 sa v bode 2. v prvej veta za slová „a to“ vkladá slovo „spravidla“,

V čl. 10 sa v bode 3. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia odoslaním písomnej pozvánky doporučenou poštou na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Na inú adresu ako adresu uvedenú v zozname akcionárov sa pozvánka odošle len pokiaľ akcionár písomne požiadal o zasielanie pozvánky na inú adresu, resp. pokiaľ akcionár oznámil zmenu svojej adresy spoločnosti v takom termíne pred zvolaním valného zhromaždenia, že by nebolo možné zmenu do zoznamu akcionárov zapísať.  Pozvánku je možné doručiť tiež osobným doručením, pokiaľ s tým akcionár súhlasí. Účtovná závierka sa zasiela akcionárom, najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. V tejto lehote musia byť akcionárom pripravené k nahliadnutiu v sídle spoločnosti účtovná závierka, návrh zmien stanov a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, ak sú na programe valného zhromaždenia.“,

V čl. 10 sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Predstavenstvo alebo ním poverená osoba zabezpečí riadny priebeh valného zhromaždenia a tiež hlasovacie lístky pre akcionárov, ak sa bude hlasovať hlasovacími lístkami.“,

V čl. 10 sa v bode 6. v prvej vete slová „poverený člen“ nahrádzajú slovami „poverená osoba“,

V čl. 10 sa v bode 9. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Valné zhromaždenie sa koná v mieste určenom v  pozvánke na valné zhromaždenie, ktorým je buď miesto sídla spoločnosti alebo administratívne priestory spoločnosti v Bratislave alebo iné vhodné miesto.“,

V čl. 11 sa v bode 1. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov, s výnimkou prípadov pre ktoré Obchodný zákonník určuje vyšší počet hlasov potrebný pre prijatie uznesenia valného zhromaždenia. K bodom programu sa hlasuje hlasovacími lístkami alebo podľa pokynov predsedu valného zhromaždenia (napr. zdvihnutím ruky). K procedurálnym návrhom a pozmeňujúcim návrhom akcionárov sa hlasuje podľa pokynov predsedu valného zhromaždenia (napr. zdvihnutím ruky). Výsledok hlasovania oznamujú skrutátor/i predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.“,

V čl. 11 sa v bode 3. pred poslednú vetu vkladajú slová: „Zápisnica nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods.3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.“,

V čl. 12 sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Predstavenstvo najmenej raz ročne predloží dozornej rade informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Ďalej je povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti spoločnosti a stavu majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.“,

V čl. 14 sa v bode 2. na konci dopĺňajú slová: „Predstavenstvo môže zasadať a rozhodovať aj prostredníctvom telekonferencie alebo videokonferencie.“,

V čl. 14 sa v bode 3. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Predstavenstvo môže v naliehavých prípadoch rozhodnúť aj mimo zasadnutia písomným hlasovaním (napr. listom) alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky (napr. e-mailom). V takom prípade sa návrh rozhodnutia predkladá všetkým členom predstavenstva s lehotou, v ktorej sa má prijatie rozhodnutia vykonať. Takto prijaté rozhodnutie a výsledok hlasovania musia byť zapísané do zápisnice z nasledujúceho rokovania predstavenstva. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných.“,

V čl. 14 sa v bode 6. slovo „najmenej“ nahrádza slovom „spravidla“,

V čl. 15 sa v bode 14. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Dozorná rada schvaľuje podľa potreby strategický plán (business plan) a rozpočet spoločnosti.“,

V čl. 15 sa v bode 15. na začiatku slovo „rozhodnutiam“ nahrádza slovom „úkonom“,

V čl. 17 sa v bode 1. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Zasadanie dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady, v dobe jeho neprítomnosti ktorýkoľvek člen dozornej rady alebo predseda predstavenstva pozvánkou zaslanou písomne alebo emailom všetkým členom dozornej rady v súlade s rokovacím poriadkom dozornej rady, spravidla najmenej 5 dní pred dňom zasadnutia. Dozorná rada môže zasadať a rozhodovať aj prostredníctvom telekonferencie alebo videokonferencie.“,

V čl. 17 sa v bode 4. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Dozorná rada môže rozhodovať i mimo svojho zasadnutia písomným hlasovaním (napr. listom) alebo hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky (napr. e-mailom). V takom prípade sa návrh rozhodnutia predkladá všetkým členom dozornej rady s lehotou, v ktorej sa má prijatie rozhodnutia vykonať. Takto prijaté rozhodnutie a výsledok hlasovania musia byť uvedené v osobitnej listine o výsledkoch hlasovania dozornej rady mimo svojho zasadania alebo v zápisnici z nasledujúceho zasadnutia dozornej rady. Hlasujúci sa pritom považujú za prítomných.“,

V čl. 25 sa v bode 1. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „Oznámenia spoločnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami sa uverejňujú spôsobom predpísaným príslušným právnym predpisom alebo týmito stanovami a ak tento spôsob nie je predpísaný, uverejňujú sa na webovom sídle spoločnosti.“,

V čl. 27 sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza novým znením: „K návrhu na zmenu stanov sa môže vyjadriť predstavenstvo a dozorná rada.“.

 

Úplné znenie stanov Spoločnosti po vykonaných zmenách bude prílohou zápisnice.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         8 558 570 (počet akcií)           —————–  99,7712 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 558 570 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7712 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         8 558 570 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných a 99,7712 % zo základného imania (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0 % z prítomných a 0 % zo základného imania (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií)            —————–  0 % z prítomných (počet hlasov), 0 (počet akcionárov)

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com