Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2017

Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2017

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

 

Dátum a čas konania VZ: 29.06.2017, 10.00 – 12.00 hod

Miesto konania VZ: administratívna budova sídla v Rohožníku

 

Program:

  1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
  2. Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 (strata)
  3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 (strata)
  4. Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 (strata)
  5. Schválenie audítora spoločnosti
  6. Záver

 

Prijaté uznesenia:

 

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Viera Blazsek, skrutátor: Alena Kuráková, Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Michaela Adamovičová, Peter Pavlovič, zapisovateľ: Pavol Krivulčík.

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         8 568 398 (počet akcií)           —————–  99,8864 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 568 398 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,8864 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) —————- 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za: 8 568 398 (počet akcií)            —————–  100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti: 0 (počet akcií)          —————–  0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií)            —————–  0,00 % z prítomných (počet hlasov)

 

K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 (strata)

žiadne uznesenie

K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 (strata)

žiadne uznesenie

K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 (strata)

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2016, overenú audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing. Peter Pram-Hrišo Licencia UDVA č. 996 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:

 

Vybrané ukazovatele 31.12.2016
Tržby 140 319 747 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – 905 107 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 0 EUR
Neuhradená strata minulých rokov -7 048 977 EUR
Ostatné fondy – fond ostatného použitia 0 EUR
Základné imanie 283 319 497 EUR
Vlastné imanie 277 801 208 EUR
Zákonný rezervný fond 8 469 898 EUR
Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 2016
Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) 0 EUR
Tantiémy 0 EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu 0 EUR
Prídel do sociálneho fondu 0 EUR
Zníženie ostatných fondov – fond ostatného použitia 0 EUR
Neuhradená strata minulých rokov  -905 107 EUR

 

Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.

Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         8 568 398 (počet akcií)           —————–  99,8864 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 568 398 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,8864 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy: 0 (počet akcií) ———–            0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za: 8 568 306 (počet akcií)            ———             99,9989 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)      —————–  0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 92 (počet akcií) ——-            0,0011 % z prítomných (počet hlasov)

 

K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, Bratislava 811 06 ako audítora spoločnosti na rok 2017 a na dobu neurčitú.

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         8 568 398 (počet akcií)           —————–  99,8864 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 8 568 398 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,8864 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií) ———-             0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za: 8 568 316 (počet akcií) ——–            99,9990 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií) —————–       0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 82 (počet akcií) ——-            0,0010 % z prítomných (počet hlasov)

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com