Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2021

Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2021

Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

 

Dátum a čas konania VZ: 17.03.2021 od 10.00 hod do 11.00 hod

Miesto konania VZ: kultúrny dom v Rohožníku

 

Program:

  1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
  2. Schválenie zmlúv o predaji časti podniku
  3. Záver

 

Prijaté uznesenia:

 

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Pavol Krivulčík, skrutátor: Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Vladimír Jorík, Eduard Macášek, zapisovateľ: Nikola Miklušová.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 387 029 (počet akcií)           —————–  99,7925 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 387 029 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7925 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 387 029 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——-    0,00 % z prítomných (počet hlasov)

 

K bodu 2: Schválenie zmlúv o predaji častí podniku

 

Valné zhromaždenie schvaľuje Zmluvu o predaji častí podniku východ a Zmluvu o predaji častí podniku západ, ktoré budú uzavreté medzi spoločnosťou TBG Slovensko, a. s. so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36283801 ako predávajúcim a Spoločnosťou ako kupujúcim, a to so všetkými ich prílohami v znení, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 387 029 (počet akcií)           —————–  99,7925 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 387 029 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7925 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 387 029 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——-    0,00 % z prítomných (počet hlasov)

 

K bodu 3: Záver 

žiadne uznesenie

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com