Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.08.2021

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.08.2021

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

Dátum a čas konania VZ: 20.08.2021 od 10.00 hod do 12.00 hod

Miesto konania VZ: kultúrny dom v Rohožníku

Program:

  1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
  2. Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
  3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
  4. Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
  5. Schválenie audítora spoločnosti
  6. Zmena stanov (podstata navrhovaných zmien: zmena obchodného mena, doplnenie predmetu podnikania)
  7. Záver

Prijaté uznesenia:

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

 

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Pavol Krivulčík, skrutátor: Alena Kuráková, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Vladimír Jorík, zapisovateľ: Nikola Miklušová.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 386 990 (počet akcií)           —————–  99,7916 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 990 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——-    0,00 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020

žiadne uznesenie

K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020

žiadne uznesenie

K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2020, overenú audítorom Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 441, licencia SKAU č. 014 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:

 

Vybrané ukazovatele 31.12.2020
Tržby 206 069 993 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení 10 911 803 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 27 469 940 EUR
Neuhradená strata minulých rokov – 41 069 707 EUR
Základné imanie 145 196 458 EUR
Vlastné imanie 153 049 730 EUR
Zákonný rezervný fond 12 406 117 EUR
Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 2020
Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) 0 EUR
Tantiémy 0 EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu 1 091 180 EUR
Prídel do sociálneho fondu 0 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 9 820 623 EUR

 

Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.

Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 386 990 (počet akcií)           —————–  99,7916 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 920 (počet akcií)    —————–  99,84 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     70 (počet akcií)                —————–  0,0016 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——-    0,00 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01 ako audítora spoločnosti na rok 2021 a na dobu neurčitú.

Výsledky hlasovania:

Prítomní:         4 386 990 (počet akcií)           —————–  99,7916 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií)     ——–  100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)   —————–  0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 990 (počet akcií)    —————–  100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                  —————–  0,00 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——-    0,00 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 6: Zmena stanov (podstata navrhovaných zmien: zmena obchodného mena, doplnenie predmetu podnikania)

 

Valné zhromaždenie schvaľuje s účinnosťou od 01.10.2021 zmenu čl. 4 stanov tak, že dopĺňa nový predmet podnikania pod poradovým číslom 1.22 nasledovne:

1.22     Výroba a hutnícke spracovanie kovov

Valné zhromaždenie schvaľuje s účinnosťou od 01.10.2021 zmenu bodu č. 1 čl. 2 stanov tak, že mení obchodné meno a nové úplné znenie bodu č. 1 čl. 2 stanov je nasledovné:

  1. Obchodné meno spoločnosti: Danucem Slovensko a.s.

 

Výsledky hlasovania:

Prítomní:   4 386 990 (počet akcií)     —————–   99,7916 % (počet hlasov)

Odovzdané platné hlasy: 4 386 990 (počet akcií)       ——–  100 % z prítomných a 99,7916 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií)    —————–   0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 990 (počet akcií)     —————–   100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií)                   —————–   0,00 % z prítomných (počet hlasov)

Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——-      0,00 % z prítomných (počet hlasov)

 

 

K bodu 7: Záver 

žiadne uznesenie

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com