Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 08.09.2020

Výsledky hlasovania z valného zhromaždenia zo dňa 08.09.2020

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia 

CRH (Slovensko) a.s.

(zverejnenie podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

Dátum a čas konania VZ: 08.09.2020 od 10.00 hod do 11.06 hod

Miesto konania VZ: kultúrny dom v Rohožníku

Program:

  1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
  2. Výročná správa vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
  3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady, Správa dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
  4. Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
  5. Schválenie audítora spoločnosti
  6. Záver

Prijaté uznesenia:

K bodu 1: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne: predseda VZ: Pavol Krivulčík, skrutátor: Martina Koronská, overovatelia zápisnice: Matej Čuha, Eduard Macášek, zapisovateľ: Michaela Jankovičová.

Výsledky hlasovania:

Prítomní: 4 386 903 (počet akcií) —————– 99,7896 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 903 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7896 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 903 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií) —————————- 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 2: Výročná správa vrátane Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti, účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

žiadne uznesenie

K bodu 3: Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

žiadne uznesenie

K bodu 4: Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019, overenú audítorom Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Licencia SKAU č. 257, podpísanú Ing. Peter Uram-Hrišo Licencia UDVA č. 996 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po preskúmaní dozornou radou a na základe predneseného stanoviska a odporučenia dozornej rady, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanov Spoločnosti, v predloženom znení:

Vybrané ukazovatele 31.12.2019
Tržby 187 735 623 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení 710 865 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 24 627 686 EUR
Neuhradená strata minulých rokov – 41 069 707 EUR
Základné imanie 145 196 458 EUR
Vlastné imanie 137 830 422 EUR
Zákonný rezervný fond  12 406 117 EUR
Vysporiadanie hospodárskeho výsledku 2019
Výplata dividend – brutto (EUR 0,00 na akciu) 0 EUR
Tantiémy 0 EUR
Prídel do zákonného rezervného fondu 0 EUR
Prídel do sociálneho fondu 0 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov 710 865 EUR

Valné zhromaždenie neurčuje v zmysle § 178 odsek 5 a 6 Obchodného zákonníka rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, ani neurčuje deň začatia výplaty dividendy z dôvodu, že rozhodlo o nerozdelení zisku a nevyplatení dividend.

Valné zhromaždenie z toho dôvodu neurčuje miesto ani spôsob výplaty dividend.

Výsledky hlasovania:

Prítomní: 4 386 903 (počet akcií) —————– 99,7896 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 903 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7896 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 833 (počet akcií) ———– 99,9984 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     70 (počet akcií) —————– 0,0016 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov ——- 0 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 5: Schválenie audítora spoločnosti

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01 ako audítora spoločnosti na rok 2020 a na dobu neurčitú.

Výsledky hlasovania:

Prítomní: 4 386 903 (počet akcií) —————– 99,7896 % (počet hlasov)
Odovzdané platné hlasy: 4 386 903 (počet akcií) ——– 100 % z prítomných a 99,7896 % zo základného imania (počet hlasov)

Odovzdané neplatné hlasy:  0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali za:         4 386 903 (počet akcií) —————– 100 % z prítomných (počet hlasov)

Hlasovali proti:     0 (počet akcií) —————– 0 % z prítomných (počet hlasov)
Zdržali sa hlasovania: 0 (počet akcií), 0 akcionárov——- 0 % z prítomných (počet hlasov)

K bodu 6: Záver  

žiadne uznesenie

KONTAKT

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie

T +421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com