Informácie – koronavírus / Info – coronavirus

Informácie – koronavírus / Info – coronavirus

Infoservis pre zákazníkov / Infoservice for customers

Zavedené všeobecné opatrenia / General measures applied

Špecifické opatrenia pre výrobné prevádzky / Production sites specific measures

Dodávky zákazníkom, doprava / Products supply to customers, transport