Infraštruktúra

Infraštruktúra

Podľa definície sa verejná infraštruktúra vzťahuje tak na konkrétne funkcie - diaľnice, ulice, cesty a mosty; hromadná doprava, letiská a letecká sieť; vodárne a vodné zdroje; čistiarne odpadových vôd; spracovanie komunálneho odpadu; výroba a prenos elektrickej energie; telekomunikácie - tak aj k zloženým polyfunkčným systémom. CRH materiály majú svoje miesto v každom z nich.

ELEKTRIČKOVÁ TRAŤ JUNGMANOVA – ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE BRATISLAVA

V roku 2013 podpísalo mesto Bratislava zmluvu o dielo na rekonštrukciou Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky s konzorciom MHD – Starý most, ktorého členmi boli firmy Eurovia SK, Eurovia CS a SMP-CZ.

Celá stavba električkovej trate v úseku Jungmanova – Šafárikovo námestie bola oficiálne dokončená 15. decembra 2015.
16. februára 2016 bola prvýkrát preskúšaná celá električková trať až do Petržalky. 18. februára sa potom konala skúška normálneho (1435 mm) rozchodu trate. Uvedenie trate do prevádzky s cestujúcimi bolo spustené 8. júla 2016.

TUNEL SITINA

Tunel Sitina s prvou cementobetónovou vozovkou v Bratislave, ktorý spája diaľničný úsek Staré Grunty a Lamačskú cestu, je postavený z cestného portlandského cementu podľa našich receptúr. Cementobetónové kryty sú charakteristické vysokou bezpečnosťou, pretože vďaka ich tvarovej stálosti nevytvárajú pozdĺžne deformácie. Zároveň sú odolné voči požiaru, majú vysokú životnosť (viac ako 40 rokov) a vyznačujú sa lepšou viditeľnosťou, lebo majú svetlý povrch. V tuneli sa aplikovala technológia striekania betónov mokrou cestou, ktorá sa na Slovensku použila prvýkrát v takomto rozsahu. Je nielen pokrokovejšia, ale aj šetrnejšia k životnému prostrediu. Vyžaduje však špeciálny cement, ktorý bol vyrábaný v cementárni v Rohožníku.

MAHULIENIN MOST NA VEĽKOLÉLSKY OSTROV

Symbolickým krstom nového mosta na Veľkolélsky ostrov bola zavŕšená najväčšia revitalizačná akcia na slovenskom úseku Dunaja. Mohutné Veľkolélske rameno a rieka Dunaj obkolesujú malebný ostrov pri obci Zlatná na Ostrove. Prostredie ostrova poslúžilo v roku 1986 aj pri nakrúcaní kultovej slovenskej rozprávky režiséra Miloslava Luthera –  Mahuliena, zlatá panna.
Technickými úpravami v minulosti však bolo tečúce rameno oddelené od Dunaja a v jednom mieste úplne presypané prehrádzkou vedúcou na ostrov. Rameno sa začalo zanášať bahnom, vysychať, život v ňom začal miznúť a hrozil jeho zánik. Od roku 2013 sa v území začali práce na oživení ramena – postupne boli otvorené dve pôvodné ústia na výtoku a viac ako 100 m široký vtok na začiatku ramena. Posledným krokom bola rekonštrukcia prehrádzky, kde bol vybudovaný trojpólový most s dĺžkou 45 m, ktorý umožňuje prietočnosť ramena, ale zároveň ponecháva možnosť voľného prístupu na ostrov suchou nohou pre návštevníkov.

DIAĽNICA D1 – úsek HUBOVÁ – IVACHNOVÁ

Stavba D1 Hubová – Ivachnová

Diaľničný úsek D1 Hubová – Ivachnová sa začína v križovatke Hubová, kde nadväzuje na pripravovaný úsek Turany – Hubová. Úsek sa končí v križovatke Ivachnová, kde sa napája na už existujúci úsek Ivachnová – Liptovský Mikuláš. Celková dĺžka úseku je 15 272 m. Nachádza sa na ňom križovatka Likavka, ktorou sa zabezpečí prepojenie diaľnice na cestu I/59 smerom na Oravu a Ružomberok. Súčasťou úseku je aj veľké odpočívadlo Ivachnová, 22 mostov a tunel Čebrať.

Zhotoviteľom úseku je združenie Čebrať v zložení OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s. Projektovú dokumentáciu stavby pripravila spoločnosť Dopravoprojekt, a. s. Dodávateľom betónov na betónové konštrukcie stavby je spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. Spoločnosť BetónRacio, s. r. o., sa podieľa na tejto stavbe dodávaním prísad do betónov, ako aj skúšobnou činnosťou a technologickou podporou výroby betónov.

Navrhované betóny

Hlavné dodávky betónov do betónových konštrukcií zabezpečovala spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. svojou betonárňou lokalizovanou v západnej časti mesta Ružomberok (časť Hrboltová) a mobilnou betonárňou, ktorá sa nachádzala severozápadne od obce Lisková. Pred samotnou realizáciou betónových konštrukcií sa na základe projektovej dokumentácie navrhli vhodné betóny. Ako vstupné materiály na výrobu betónov sa používajú: prírodné hutné ťažené kamenivo s frakciami 0/4, 4/8, 8/16 a 11/22 z lokality Lisková, cement triedy CEM I 42,5 R z produkcie CRH (Slovensko) a.s., závod Rohožník, resp. Turňa nad Bodvou, voda z miestnych zdrojov a prísady do betónov z produkcie spoločnosti BetónRacio, s. r. o., Trnava.

Na zlepšenie spracovateľnosti čerstvého betónu sa používa vysokoúčinná plastifikačná prísada na báze polykarboxyléteru Berament® HT5621. Tento superplastifikátor tretej generácie bol špeciálne vyvinutý s ohľadom na špecifické požiadavky na betóny pri výstavbe úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Jednou z hlavných vlastností prísady Berament® HT5621 je výrazné zníženie množstva zámesovej vody, a teda aj zníženie vodného súčiniteľa, vďaka čomu majú betóny výborné mechanické charakteristiky a zároveň vysokú trvanlivosť pri súčasne optimalizovaných a efektívnych receptúrach.

Pri vývoji plastifikačnej prísady hrala významnú úlohu aj požiadavka na dostatočne dlhý čas spracovania čerstvého betónu. Výsledkom bola prísada Berament® HT5621, ktorá dokáže zabezpečiť stabilnú spracovateľnosť čerstvého betónu počas minimálne 120 minút od zamiešania, pričom zmena (pokles) konzistencie sadnutím kužeľa čerstvého betónu je max. 40 mm pri stupni konzistencie S4. Na zvýšenie trvanlivosti mrazuvzdorných betónov sa používa navyše prevzdušňovacia prísada Berapor® R101.

Do betónových konštrukcií sa v rámci rea­lizovaného úseku štandardne dodávali betóny s triedou pevnosti C 8/10 až C 45/55, pričom do konštrukcií mostov sa v najväčšej miere používajú betóny triedy C 30/37 a C 35/45, a to prevzdušnené aj neprevzdušnené – podľa požiadaviek na danú konštrukciu.

Realizácia

Celkovo sa tu realizovalo 22 mostov, pričom 17 má železobetónovú nosnú konštrukciu, predovšetkým monolitickú.

Spolu päť mostov má celkovú dĺžku nad 500 m, najdlhší z nich je most na D1 v km 8,214 – 8,968 s označením SO 213-00 s celkovou dĺžkou 756 m (ľavý aj pravý most) v katastrálnom území obce Likavka. Jeho nosnú konštrukciu tvorí predpätá monolitická konštrukcia, priamopásová, so štandardným rozpätím a dvojtrámovou, jednokomorovou konštrukciou. Most je navrhnutý ako pätnásťpoľový. Po dokončení bude preklenovať prírodné údolie, v ktorom sa nachádza aj potok a viaceré poľné cesty.

Druhým najdlhším mostom v rámci realizovaného úseku je most na D1 v km 9,814 – 10,498 s označením SO 214-00 s celkovou dĺžkou 694,78 m. Most sa nachádza v katastrálnom území obce Lisková. Nosnú konštrukciu mosta tvorí jednokomorová konštrukcia s premennou výškou. Ide o desaťpoľový most, ktorý vedie podobne ako most SO 213-00 ponad údolie, potok a poľné cesty.

Medzi kratšie, ale nemenej zaujímavé mosty, patrí aj most nad D1 v km 13,800 na ceste I/18 s označením SO 218-00, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Ivachnová. Nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako monolitická spojitá z dodatočne predpätého betónu. Je to šesťpoľový most na pozemnej komunikácii.

Dokončenie úseku D1 Hubová – Ivachnová zrýchli osobnú aj nákladnú dopravu v regióne západného Liptova a zároveň výrazne odľahčí miestne komunikácie od nadmerného dopravného zaťaženia. Vzhľadom na pomerne členitý terén treba na tomto úseku vybudovať až 22 mostov a tunel Čebrať.

TEXT: ASB, Matej Špak, BetónRacio, s. r. o., Štefan Kráľ, CRH (Slovensko) a.s.

INFRAŠTRUKTÚRA STRATEGICKÝ PARK NITRA

Združenie Infraštruktúra Nitra realizovalo výstavbu cestnej siete (cesta I. triedy, cesty II. triedy, účelové komunikácie) pre priemyselný park vyrastajúci pri meste Nitra. Stavebná časť projektu bola rozdelená na tri základné fázy:
– zabezpečenie prístupových ciest do hlavného závodu Jaguar Land Rover,
– sprístupnenie cesty popri rieke Nitra od zrekonštruovanej križovatky Mlynarce po napojenie na cestu I. triedy I/64,
– vybudovanie obchvatu Dražoviec.

V rámci stavby cestnej infraštruktúry sa okrem iného vybudovalo 31,3 km ciest, pätnásť úrovňových križovatiek, jedna mimo­úrovňová križovatka, osem mostov a 7,7 km protihlukových stien. Ako samostatný súbor objektov sa realizovalo stredisko integrovaných služieb, ktoré bude slúžiť Hasičskému a policajnému zboru SR.

Budovaná cestná infraštruktúra okolo strategického parku Nitra bude mať pozitívny prínos nielen pre samotný park, ale aj obyvateľstvo okolitých obcí. Vybudovaním obchvatu Dražoviec sa tranzitná doprava, ako aj doprava smerujúca do celého priemyselného parku presunie mimo obec. Na obchvate sa zrealizuje 2 800 m protihlukových stien s výškou 2,5 až 5 m, čím sa eliminuje záťaž obyvateľstva hlukom. Na cestných objektoch, ako aj na protihlukových stenách sa zrealizujú vegetačné úpravy na lepšie začlenenie budovaných objektov do krajiny.

TEXT: ASB, Ing. Miloš Lešták, Ing. Martin Chrappa