KAMEŇOLOMY – Lom Mníchova Lehota

KAMEŇOLOMY – Lom Mníchova Lehota

Stredisko produkuje široký sortiment výrobkov prírodného kameniva, ktoré má všestranné použitie pri výstavbe a údržbe cestných komunikácií, pri výrobe betónov a všeobecne v stavebníctve, hutníckom a metalurgickom priemysle, ako aj v poľnohospodárstve a záhradnej architektúre.

Prírodné kamenivo do 16 mm je základom živičných obaľovacích zmesí pre úpravy cestnej siete. Vyhľadávanou je frakcia 0/4, ktorá sa používa ako materiál do mált na murovanie a na omietky vnútorné i vonkajšie.

Stredisko dodáva i lomový kameň používaný na reguláciu riek, potokov a v individuálnej i investičnej výstavbe ako základový a murovací materiál.

Lomový kameň je dodávaný triedený, netriedený, záhozový do a nad 200 kg a upravený lomový kameň na stavbu vodných diel.

Všetky výrobky vyhovujú požiadavkám Vyhlášky č. 12/2001 Z.z. O požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

Adresa:
913 21, Mníchova Lehota, pošta Trenčianska turná
Vedúci Jozef Fodrek
E: mn.lehota@danucem.com
T: +421 32 64 86 260

+421 902 920 275

Doba expedície: 6.00-17.00 v pracovných dňoch

(10.30-11.00) obedná prestávka

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂