Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. pôsobí v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Česko) ako súčasť skupiny CRH plc a na Slovensku je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb.

Zaraďujeme sa medzi významných zamestnávateľov s prínosom pre regionálny aj celoslovenský rozvoj nielen svojho priemyselného odvetvia, ale aj prostredia a komunít, v ktorom pôsobíme.

Prémiové cementy, kamenivo, betóny a špeciálne spojivá z našej produkcie v kombinácii so službami sú využívané pri rôznorodých stavbách a projektoch. Usilujeme sa o nastavenie štandardov zákazníckej spokojnosti a trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom stavebníctve.

Sme najvýznamnejším výrobcom cementu a špeciálnych spojív na Slovensku. Okrem palety šedých cementov z cementární Rohožník a Turňa nad Bodvou vyrábame v závode Rohožník aj biely cement vysokej kvality. Vyrábané cementy, šedý aj biely spĺňajú kvalitatívne kritéria EN 197-1.

Výrobu transportovaného betónu zabezpečujeme v sieti prevádzok po celom území Slovenska. Priamymi dodávkami transportovaného betónu na staveniská v kombinácii so službami technicko-kompetenčného centra v maximálnej miere prispievame k plneniu požiadaviek zákazníkov. Prevádzky betonární vyrábajú výrobky, ktoré kvalitatívne vyhovujú EN 206 + A1 (betón), STN 73 6123 (cementobetónové kryty), EN 13813 (floorpact), EN 14227-1 (CBGM), STN 73 6124 (drenážny betón).

Pre našich zákazníkov dodávame kvalitné kamenivo zo štrkovní vo Veľkých Úľanoch a Geči. Kamenivá z týchto prevádzok sú certifikované na použitie do betónu, maltových zmesí, bituménových zmesí, na povrchové úpravy ciest, letísk a iných dopravných plôch a taktiež do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciest.

Naša spoločnosť zodpovedne pristupuje k riadeniu svojich činností s cieľom zabezpečiť udržateľné a spoločensky zodpovedné podnikanie. Jedným z hlavných nástrojov, ktorým riadime kľúčové procesy, je uplatnenie systémového prístupu. Máme zavedený a certifikovaný integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa:

• ISO 9001 Systém manažérstva kvality,
• ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a
• ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Integrovaný systém manažérstva má naša spoločnosť certifikovaný Slovenskou pobočkou jednej z popredných svetových certifikačných orgánov SGS Slovakia spol. s r.o.

K zodpovednému prístupu spoločnosti patrí taktiež prevádzkovanie nestranného akreditovaného Skúšobného laboratória Bratislava, ktoré má zavedený systém riadenia kvality laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005.

crc_icon-compressor

NAŠA VÍZIA

Našou víziou je byť popredným výrobcom priemyselných materiálov v regióne a byť lídrom na našich relevatných trhoch. Našou hlavnou prioritou v každej našej činnosti je bezpečnosť.

Chceme byť zamestnávateľom prvej voľby a zároveň spoločnosťou, ktorá je uznávaná a oceňovaná všetkými zainteresovanými stranami.

NAŠE POSLANIE

Naše poslanie nás zaväzuje k tomu, aby sme pre spoločnosť vytvárali hodnotu a dosahovali najlepšie výsledky v oblasti, v ktorej podnikáme, a robili tak zodpovedným a dlhodobo udržateľným spôsobom.

CRH (SLOVENSKO) A.S.

– 650+ zamestnancov
– 2 cementárne
– 18 betonární
– 3 štrkovne

AKTÍVNY A ZODPOVEDNÝ PARTNER

 So svetom okolo nás sme v každodennom kontakte. Prostredníctvom ciest, chodníkov, budov, škôl, reštaurácií, divadiel aj domovov, v ktorých ľudia žijú. Preto sa v podnikaní snažíme byť zodpovedným partnerom, aktívne rozvíjať dlhodobé vzťahy a podieľať sa na zlepšovaní podmienok života tam, kde pôsobíme.

NAŠI ĽUDIA

Náš úspech sa zakladá na najdôležitejšej hodnote, ktorú máme – na ľuďoch, vďaka ktorým neustále rastieme a dosahujeme skvelé výsledky.

NÁŠE ZÁVODY

Cementáreň Rohožník

Naša cementáreň v Rohožníku píše svoju históriu od roku 1971, kedy sa začalo s jej výstavbou. Prvý slinok uzrel svetlo sveta v roku 1976. Od tejto doby prešiel závod mnohými významnými zmenami a dnes sa radí medzi tie najmodernejšie a najpokrokovejšie v strednej a východnej Európe.

Cementáreň Turňa nad Bodvou

Základný kameň v cementárni v Turni nad Bodvou bol položený v roku 1974. Jej hlavná činnosť spočíva vo výrobe šedého cementu, ktorá prebieha na vysoko modernej linke s dennou kapacitou až 2 700 ton.

Betonárne a štrkovne

Cement spolu s pieskom, kamenivom, vodou a aditívami vytvára jeden z najrozšírenejších stavebných materiálov na svete – betón. Má vysokú pevnosť, nosnosť, je nehorľavý, nehrdzavie, má dlhú životnosť, je spoľahlivý a vyžaduje minimálne náklady na údržbu.

MÁTE OTÁZKU?

Naši experti vám radi pomôžu