Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Našou najvyššou prioritou je zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a tiež všetkých našich obchodných partnerov a spolupracovníkov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana životného prostredia a najvyššie štandardy environmentálneho manažmentu sú pre nás veľkým záväzkom.

ETICKÉ SPRÁVANIE A RIADENIE

V CRH (Slovensko) a.s. máme záväzok udržiavať najvyššiu úroveň firemného správania sa, systému, akým sa spoločnosť riadi a kontroluje. Riadime sa našim záväzkom ku kľúčovým hodnotám, ktorými sú integrita, čestnosť a dodržiavanie práva.

KOMUNITY

V CRH (Slovensko) a.s. veríme, že byť dlhodobo úspešným v trvalo udržateľnom podnikaní znamená vytvárať a udržiavať dobré vzťahy a spoluprácu s prostredím, v ktorom pôsobíme a s ľuďmi, ktorí v ňom žijú.

EMISNÉ MERANIA

INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Integrovaný manažérsky systém (IMS) je kľúčovým nástrojom, ktorý nás zaväzuje dodržiavať štandardy v oblastiach kvality, bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a tiež dopadu našich činností na životné prostredie.