Etické správanie a riadenie

Etické správanie a riadenie

Integrita, čestnosť a dodržiavanie práva

Kódex obchodného správania a podporných opatrení (spoločne náš „Kódex“) slúži ako návod, ktorý nám pomáha:

  • Držať sa našich hodnôt. Vďaka správnemu podnikaniu sme schopní udržať si vybudovanú dôveru so všetkými, ktorí majú záujem, aby bola naša skupina úspešná, počnúc zamestnancami a akcionármi CRH (Slovensko) a.s., až po spoločnosti, s ktorými spolupracujeme a komunity, v ktorých žijeme.
  • Dodržiavať zákony. Zásady v Kódexe nám pomáhajú vykonávať prácu v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu, ktorú robíme a krajiny, kde pôsobíme. V prípade, že v dôsledku colných alebo obchodných noriem existujú medzi Kódexom a miestnymi pravidlami akékoľvek rozdiely, mali by sme uplatňovať najvyšší štandard obchodného správania.
  • Rozhodovať sa eticky, najmä, keď nie je úplne jasné, kedy treba urobiť správnu vec. Hoci neexistuje nič lepšie ako zdravý rozum a dobrý úsudok, Kódex nám pomáha pochopiť pravidlá a zásady, s ktorými sme doteraz nemuseli byť oboznámení.

Zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca

Vzhľadom na miestny charakter CRH podnikov, väčšina dodávateľov sú miestni dodávatelia. Jednotlivé podniky získavajú suroviny a zdroje ako externe, tak aj interne z iných podnikov v rámci CRH. Normy pri zadávaní verejných zákaziek sú uplatňované v rámci celej skupiny na globálnej úrovni s osobitným zreteľom na ochranu ľudských a pracovných práv za nákupy v rozvojových regiónoch.

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť našich zákazníkov a naša podnikateľská povesť sú životne dôležité pre náš ďalší úspech a rast.

Dokumenty
Kódex obchodného správania
CRH Etický kódex dodávateľa
CRH Protikorupčné zásady
Záväzok voči ochrane ľudských práv – Boj proti modernému otroctvu
CRH Politika boja proti podvodom a krádežiam
Kódex ochrany hospodárskej súťaže

English
Code of Business Conduct
CRH Anti-Bribery Policy
CRH Supplier Code of Conduct
Commitment to Human Rights – Tackling modern slavery
CRH Anti Fraud and Anti Theft Policy
Competition – Anti-Trust Compliance code

Kontakt

Pavol Krivulčík
Právne oddelenie
T+421 (0) 911 109 988
E pavol.krivulcik@danucem.com