Zdravie a bezpečnosť

Zdravie a bezpečnosť

Ľudský život a zdravie sú najdôležitejšími hodnotami na svete. Našou úlohou je ich chrániť, a preto sme sa zaviazali:
  • Aplikovať a dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nad rámec zákonom stanoveného neustále vylepšovať naše bezpečnostné postupy o najlepšie praktické skúsenosti z nášho odvetvia.
  • Zaistiť, aby všetci zamestnanci a návštevníci prevádzok rešpektovali bezpečnostné pokyny.
  • Zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov a návštevníkov na všetkých našich prevádzkach.
  • Vyžadovať, aby všetci zamestnanci a dodávatelia pracovali bezpečným a povoleným spôsobom v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z národnej legislatívy a najlepšej priemyselnej praxe.

 

Riadenie zdravia a bezpečnosti

V CRH (Slovensko) a.s. máme zavedené systémy na riadenie zdravia a bezpečnosti pri práci, pravidelne sledujeme ich dodržiavanie a snažíme sa o ich neustále vylepšovanie, pričom využívame tie najlepšie skúsenosti z oblasti nášho podnikania a samozrejme aj v rámci krajín, v ktorých CRH plc pôsobí.

V našej spoločnosti sme zvýšili úsilie na odstránenie fatálnych nehôd zo všetkých činností a predstavili sme rozšírené postupy na zabezpečenie toho, aby boli okolnosti takejto udalosti bezodkladne identifikované, a že získané poznatky budú oznámené v rámci celej skupiny ako naliehavá záležitosť. Eliminácia fatálnych úrazov je aj naďalej kľúčovým cieľom v rámci celej skupiny CRH plc.

Bezpečnosť pri práci

Neustále pracujeme na zlepšovaní výsledkov v oblasti bezpečnosti práce. Naším cieľom je nulová úroveň fatálnych udalostí a nulová úroveň pracovných úrazov. Vzhľadom na povahu a veľkosť obchodných podnikov ide o  veľmi náročné ciele. V CRH (Slovensko) budú riadiaci pracovníci i radoví zamestnanci aj naďalej venovať tejto oblasti značný časový rozsah, ako aj vhodné prostriedky, aby sme tieto ciele dokázali zabezpečiť.

Kontakt

Martin Ostrolucký
Koordinátor BOZP
+421 (0) 902 902 750
martin.ostrolucky@danucem.com