Elektronická fakturácia

Elektronická fakturácia

Procesy elektronickej fakturácie v CRH

Procesy elektronickej fakturácie v CRH
Za účelom skvalitnenia našich služieb, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia si vás dovoľujeme informovať o tom, že naša spoločnosť môže od roku 2016 vystavovať svoje faktúry aj elektronicky. Sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska vám to prinesie zjednodušenie administratívy a zníženie nákladov. Je k tomu však potrebný váš súhlas.
Ak vaša spoločnosť akceptuje tento postup, môžete požiadať o doručovanie nami vystavených faktúr v elektronickej podobe zabezpečených elektronickým podpisom a časovou známkou, spĺňajúcich príslušné ustanovenia účinných právnych predpisov, prostredníctvom vyhlásenie o akceptácii, ktoré si môžete stiahnuť TU.

Čo znamená elektronická faktúra

Naše elektronické faktúry vystavujeme v zmysle príslušných právnych predpisov a v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Elektronická faktúra je súbor, ktorý v elektronicky osvedčenom tvare obsahuje tie isté fakturačné údaje ako papierová faktúra.

Vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry je zabezpečená okrem kontrolných mechanizmov podnikových procesov aj elektronickým podpisom a časovou známkou, ktoré sú súčasťou elektronickej faktúry.
Obsah takto osvedčenej faktúry nie je možné modifikovať, preto je možné ju zaúčtovať rovnakým spôsobom ako papierovú faktúru.
Za elektronickú faktúru sa považuje každá faktúra vydaná a prijatá elektronickou cestou, tzn. taká, ktorá bola od vystavovateľa doručená prijímateľovi elektronicky.

Akým spôsobom prebieha elektronická fakturácia?

1. Vystavovateľ faktúry pripraví a certifikuje elektronickú faktúru a následne ju odošle (v správe elektronickej pošty alebo prostredníctvom internetu) prijímateľovi faktúry.
2. Prijímateľ faktúry preverí faktúru v zmysle svojej doterajšej praxe a buď ju schváli alebo ju reklamuje. Prijímateľ faktúry by mal faktúru uchovať na svojom počítači/serveri alebo u poskytovateľa archivačných služieb v podobe, v akej mu bola zaslaná.
3. Účtovník vidí faktúru na svojom počítači, zaúčtuje ju do svojho počítačového systému rovnakým spôsobom, ako papierové faktúry.
4. V prípade daňovej kontroly kontrolór skúma elektronickú faktúru a účtovníctvo.

Prvky elektronickej faktúry

Elektronický podpis
Pre prípravu elektronickej faktúry je okrem obsahu faktúry potrebný aj elektronický podpis a časová známka. Elektronický podpis znamená, že súbor údajov pripojený k elektronickému dokumentu (napr. u faktúry) osvedčuje identitu osoby, alebo organizácie, ktorá tento súbor údajov priložila k dokumentu, teda kto podpísal elektronický vystavenú faktúru. Pre prípravu podpisu je potrebný podpisový certifikát. Tento certifikát ukáže, kto je vlastníkom príslušného elektronického podpisu (tento podpis sa v skutočnosti nepodobá na ručný podpis, ide o alfanumerický podpisový kód).

Elektronická časová známka
Elektronická časová známka sa na elektronickú faktúru umiestňuje po elektronickom podpise. Potvrdzuje skutočnosť, že daný dokument už existoval v čase označenia časovou známkou. Službu označenia časovou známkou vykonáva poskytovateľ označenia časovou známkou. Elektronickú časovú známku vytvára vždy poskytovateľ služieb označovania časovou známkou (obyčajne odoslaním exempláru daného dokumentu poskytovateľovi služieb). Pomocou nej je možné identifikovať nielen čas, kedy bola faktúra označená časovou známkou, teda kedy už existovala faktúra v tejto podobe, (to môže byť potrebné napr. v prípade, ak sa podpisový certifikát medzitým stiahne) ale aj neporušenosť obsahu faktúry, nakoľko po aplikácii časovej známky sú prípadné modifikácie obsahu zaznamenané.